Shachar
Keshurim Iruim/Sadnaot Our Sponsors Meidah FAQs Mechkar Sherutim Home
Shachar

לש בלשב םיאצמנה ,םיריעצ םירגוב ברקב םיתיעל םיעיפומ םיישפנ םירבשמ
תוסחייתהל םיקוקז םירגובה םהייח תליחתב םיריעצ םישנא .תוחתפתהו הלידג
תודדומתהל השעמל םישרדנ םהש ןוויכ ,תרגובה הייסולכואהמ תידוחייו הנוש
םדא לש הליגרה ותורגבתה תא םיוולמה םיטקילפנוקה לומ תודדומתה - הלופכ
.ינש דצמ םייאמו בכרומ ישפנ בצמ םע תודדומתהו ,דחא דצמ

:לולכל םייושע ישפנה רבשמה לש וייוטיב

ןואכידו תונבצע ,הדרח *

ןורכיזב וא זוכירב ישוק *

םירזומ תונויערב רתי קוסיע ומכ ,הבישחה ןכותב םייוניש *

 

היגרנא ןדבוא וא הנישב תוערפה *

םישגפמבו םיביבחתב ןיינע דוביא ,תיבב תורגתסה לשמל) תיתרבח הגיסנ *
(םייתרבח

םוקמב דקפתל ישוק וא ס"היבמ הרישנ לש בצמ דע םיתיעל ,דוקפתב הדירי *
אבצב וא הדובעה

תורגבתה ךלהמב םג עיפוהל םילוכי םירחאו הלא םייוטיבש רוכזל בושח
.תילמרונ

לשו אביש ש"ע יאופרה זכרמה לש תפתושמ המזויכ המקוה רחש תאפרמ
ברקב תמדקומ תוברעתהו יוהיז איה האפרמה לש התרטמ .ןליא-רב תטיסרבינוא
.18-30 יאליגב ,הריעצ הייסולכוא

ויקזנ םוצמצו ישפנה רבשמה ךשמ רוציקל עייסל היושע תמדקומ תוברעתה
סמועה תנטקה םג ומכ ,תיגולוכיספו תיתקוסעת ,תיתרבח הניחבמ ,םיירשפאה
.תיתחפשמה הכימתה תכרעמ לע

ןתרטמש םוסרפו הרבסה תויוליעפ האפרמה תמייקמ ,תפטושה התוליעפל ףסונב
תויורשפאלו םדקומ יוהיזב ךרוצל םילפוטמו םילפטמ לש םתועדומ תבחרה
.םימייקה העינמהו לופיטה

.םייח תורגסמל ןתינה לככ תיביטמרונ הרזח תדדועמ האפרמה
:ללוכ ילופיטה הנעמה
רבשמ יבצמ לש םדקומ ןוחבא *
ימוחת ברו יעוצקמ תווצ ידי-לע ןתינה ,יתצובקו ינטרפ ,ישפנ עויס *
םוימויה ייח םע תודדומתהב הרזעו תויונמוימ תיינקה *
עדימ ןתמו תיתחפשמ הכימת *

האפרמה תוליעפ ןכלו ,ישפנ לופיטל היינפב ךורכה ישוקל עדומ האפרמה תווצ
.תירטאיכיספה הקלחמה ילתוכל ץוחמ םלוא םילוחה-תיב ךותב תמייקתמ

 

 
web design by pimento

03-6354029 :לט ש"הת אביש ש"ע יאופר זכרמ רחש תאפרמ